KADININ SOSYAL HAYATINI ARAŞTIRMA ve İNCELEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Derneğin adı “Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara’ dadır. Dernek, Bakanlar Kurulu’nun 19/07/1968 gün, 6/10474 sayılı kararı ile kamu yararına hizmet eden Dernek olmuştur.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2- Derneğin amacı Türk Kadınının Sosyal ve Kültürel Hayatını Araştırmak ve Geliştirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3- Dernek aşağıdaki fıkralarda belirtilen çalışmalarda bulunur.
a-) Memleketimizde kadının hayat şartlarını ve toplumdaki durumunu gelenek ve görenek, hukuk, ekonomik hayat ve kültür hareketleri bakımından bilimsel metotlarla araştırmak ve incelemek, bu incelemeyi yapmak için bilgi malzemesini toplamak, çeşitli anketler açmak, çalışma konusu ile ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kadınlığı ilgilendiren sorunlarda başvurulabilecek bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturarak hizmet vermek, dernek bu amaçları gerçekleştirebilmek için eğitim merkezi, enstitü ve benzeri merkezler kurar, ayrıca ticari işletmeler kurabilir,
b-) Kadının toplumsal durumunun fert hürriyetinin tek teminatı olan kişiliğe saygı esasına göre geliştirilmesi ve hayat şartlarının, fikir düzeyinin yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına çeşitli yollardan hizmet etmek, kadınlığı ilgilendiren genel sorunlar hakkında memleket ve dünya kamuoyunu aydınlatıcı Türkçe ve Yabancı dillerde yayınlar yapmak, arşivde toplanan bilgileri analiz etmek, tanıtmak, haberleşme hizmeti veren bibliyografyalar hazırlayıp bastırmak, kültür toplantıları, konferanslar, seminerler, sergiler ve konserler düzenlemek;
c-) Genellikle eğitim, özellikle yetişkinler ve kadın eğitimi alanında okutmak, yetiştirmek ve halk dershanelerinde eğitim çalışmalarına katılmak;
d-) Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açar. Yurt dışında benzer amaçlı dernek ya da kuruluşlara katılır ve bu kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar.
e-) Dernek üniversite eğitimi için burs verir, lisansüstü kadın konusunda araştırma yapanlara maddi destekte bulunur. Derneğin çalışmaları bir İç Yönetmelikle düzenlenir.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 4- Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir.
a-)Türk uyruğunda olmak (Türk Vatandaşı olmayanlar Derneğe fahri üye olabilirler)
b-) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c-) En az 18 yaşında olmak,
d-) İhtisasları, meslekleri veya bilgileri bakımından Derneğin amacına hizmet edebilecek durumda olmak,
e-) Derneğe giriş aidatı ve Genel Kurul’ca kararlaştırılan yıllık aidatı vermeyi kabul etmek,
f-) Kurumlardan izin almak şartıyla, yüksek mahkeme üyeleri, Sayıştay mensupları, hakim ve savcılar, Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince ilgili listede “Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği” adının bulunması kaydiye mülki idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleriyle Genel ve Özel kolluk kuvvetleri mensupları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okul öğretmen ve yöneticileri, merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenler ile diğer personel Derneğe üye olabilirler;
Dernekler Kanununun ilgili maddesinde gösterilen bu bentte belirtilen yasak süresince, bunun dışında diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirtilen kişilerle, orta öğretim öğrencileri üye olamazlar.
İlgili maddelerdeki nitelikleri taşıyanların yazılı istemi ve Derneğin iki üyesinin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu, üye adayı hakkında en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucu müracaat sahibine duyurur. Derneğin amacı ve çalışma konusuna ilgi duyan ve derneğe maddi ve manevi yardım yapanlar, Genel Kurul kararı ile derneğe Fahri Başkan ve üye olabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KOŞUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 5- Üyelerden
a-) İki yıl süre ile aidatını ödememiş olanlar,
b-) Derneğe üye olduktan sonra, onur kırıcı ve yüz kızartıcı bir suç işledikleri, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket ettikleri ve Derneğin amacına uymadıkları, çalışmalarına engel olabilecek davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA KARARINA İTİRAZ

MADDE 6- İlgililer, üyelikten çıkarılma kararına karşı, ilk toplanacak Genel Kurul’a başvurabilirler. Genel Kurul kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİK HAKLARI

MADDE 7- Üyeler yazılı müracaatları ile dernek üyeliğinden çıkabilirler.

GELİR KAYNAKLARI

MADDE 8- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a-) Üyelerden giriş ödentisi olarak 100.-TL, yıllık olarak da 75.-TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
b-) Balo, konser, piyango, kermes, konferans gibi faaliyetlerden ve dernekçe yapılan yayınlardan sağlanan gelirler,
c-) Özel ve tüzel kişilerin bağışları,
d-) Yardım toplama hakkında mevzuat ve Dernekler Kanunu’nun İlgili Maddesi hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardım,
e-) Yayın, takvim, rozet ve kimlik belgesi satışından elde edilen gelirler, (piyango, takvim, rozet ve kimlik belgesi Yönetim Kurulu’nun izni ve kararı ile yapılır.
f-) Her türlü organizasyonlardan elde edilen bağışlar.
Dernek, siyasi partilerden ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9- Derneğin organları şunlardır:
a-) Genel Kurul,
b-) Yönetim Kurulu,
c-) Denetleme Kurulu.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 10- Olağan Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında derneğin merkezinin bulunduğu yerde ya da Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre başka bir yerde yapılabilir. Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu; Derneğin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Merkez asil üyeleri ve şubelerin asil üyelerinden oluşur. Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu karar veya delegenin beşte birinin yazılı isteği veya Denetleme Kurulu’nun gerekli görmeleri halinde toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu talep üzerine bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 11- Genel kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel Kurula katılacak üyelerin, ait olduğu senenin aidatını ödemiş olmaları gerekir.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULLERİ

MADDE 12- Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılacak delegeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantı duyurusunun yapıldığı şekilde ikinci bir ilanla duyurulur ve delegelere iletilmek üzere şubelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden başlayarak en geç altmış (60) gün içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 13- Genel Kurul toplantısı başlamadan önce nisabın bulunup bulunmadığı incelenir. Toplantı için Yönetim ve deneteme Kurulunun, üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması gerekir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 14- Dernek Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği, ilanda belirtilecek tarih, saat ve yerde yapılır. Dernek Genel Kuruluna katılacak delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ve toplantı karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Toplantı Başkan ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’na aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Her delegenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarısından bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

MADDE 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULUNA SEÇİLENLERİN, DERNEK İKAMETLERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 16- Genel kurulca seçimi takip eden 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Ayrıca tüzük veya dernek ikametgahında yapılan değişiklikler de Dernek Yasasının ilgili maddesi uyarınca incelenmek üzere inceleme makamına gönderilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a-) Dernek Başkanı seçimi,
b-) Yönetim Kurulunun 5 asil 5 yedek üyesinin seçimi,
c-) Denetim Kuruluna 3 asil ve 3 yedek üye seçimi,
ç-) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, dernek tüzüğünü değiştirme yetkisi, Derneğin en büyük karar organı olan Dernek Genel Kuruluna aittir. Tüzükte yapılacak bu değişiklikler, yapılacak ilk olağan veya olağanüstü toplantıda Genel Kurulun tasvibine sunulur.
d-) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi,
e-) Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
f-) Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
g-) Günün değişen koşullarına göre derneğe giriş aidatı ile yıllık aidatın tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
h-)Derneğin lüzumlu taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
ı-) Derneğin üyesi bulunduğu Federasyona Delegeler seçmek,
i-) Şube açılması konusunda karar verilmesi,
j-) Üyelikten çıkarma kararlarına yapılan itirazların tetkiki ve bu konuda karar verilmesi,
k-) Derneğe büyük hizmetleri dokunmuş kimselere Fahri Başkan veya Fahri Üye unvanının verilmesi,
l-)Tüzüğe aykırı faaliyet gösteren, güçsüz duruma düşen ya da çalışmayan şubelerin kapatılması gibi konularda Genel Kurula yetki verilmesi”

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARININ TASFİYESİ-MEVZUATTA GENEL KURULCA YAPILMASI BELİRTİLEN GÖREVLERİN İFASI – GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR ALMA USULÜ

MADDE 18- Genel Kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılanların bir fazlası ile alınır.

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19 – Dernek Başkanı, Derneğin Yetkili Temsilcisi olup, Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler ve üyeleri toplantıya davet eder. Dernek çalışmalarını ilgili mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetir. Başkan, Sayman ile birlikte 10.000.-YTL (On Bin) ‘a kadar (sonradan Yönetim Kurulunca onaylanmak şartıyla) harcamalarda bulunabilir.

YÖNETİM KURULUNUN DİĞER ÜYELERİ

MADDE 20- Bir İkinci Başkan, Başkanın inhası üzerine Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kendi aralarından seçilir. Başkan, İkinci Başkana geçici veya sürekli olarak bir kısım yetkilerini devredebilir. Başkanın talimat veremeyecek derecede hasta olması veya görevinden çekilmiş olması halinde İkinci Başkan Olağanüstü Genel Kurulda başkan seçilene kadar bağımsız olarak derneği yönetir. Ayrılan veya istifa eden Başkan ikinci Başkana devir ve teslim işlemini yapmak zorundadır.

SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21- Sekreter;
a-) Derneğin yazışma ve diğer muamelelerinin düzgün işlemesini sağlamaya çalışır.
b-) Yönetim Kurulunun gündemlerini düzenler, verilen kararların yürütme ve uygulamasını takip eder.
c-) Derneğin amacına ilişkin her türlü yayımı, istatistik bilgileri derler arşivler ve yayına hazırlar.
d-) Başkan ve İkinci Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkanın görevini yerine getirir.

MUHASİP VE VEZNEDARIN GÖREVLERİ

MADDE 22- Muhasip ve veznedarın görevi, hesap işlerini düzenle yürütmek, alındı karşılığında para almak, aidat tahsil etmek, Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak harcamalar yapmak, kasa, demirbaş ve bilanço defteri, makbuz, alındı, defterlerini tutmak. Bankadan para çekmek, Başkanın veya İkinci Başkan ve Muhasibin imzalarını taşıyan resmi bir mektup veya çek ile olur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 23- YÖNETİM Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a-)Derneği temsil etmek ve gerektiğinde bu konuda Başkana o olmadığı takdirde onun görevini yapacak üyeye yetki vermek,
b-)Genel Kurulun kararlarını uygulamak,
c-)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
d-)Genel Kurula sunulacak çalışma ve hesap raporlarını bilanço ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak,
e-)Üye kabul ve kaydetmek, Türk vatandaşı olmayanların Dernek fahri üyeliğine kabulü halinde, bunları en büyük mülki amirliğine bildirmek.
f-)Gerektiğinde komisyonlar kurmak.
g-)Dernek adına imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak.
h-)Şubeler arası ve Şube-Dernek iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,
ı-)Temsilcilik açmak,

YÖNETİM KURULUNCA TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 24- Yönetim Kurulu 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31.03.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği Hükümlerine göre gerekli defterler ve kayıtlar tutulur.
Dernek Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu bu defterleri gereği gibi tutulmasından sorumludur.”

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA USULÜ

MADDE 25- Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve başkanın gerekli gördüğü hallerde toplanır. Toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye adedinin yarısından bir fazlasıdır. Yönetim Kurulunun kararları çoğunlukla verilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

MADDE 26- Yönetim Kurulunun özürsüz olarak arka arkaya üç toplantısına katılmayan üye, Yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu husus yazı ile kendisine duyurulur. Yerine yedeklerden en çok oy almış üye alınır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

MADDE 27- YÖNETİM Kurulu üye sayısı, boşalanlar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarıdan aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahalli Sulh hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM USULÜ

MADDE 28- Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneği iç denetimi dernek genel kurulunca seçilen denetim kurulu tarafından yerine getirilir. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DENETLEME KURULU GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

MADDE 29- DENETLEME Kurulu, Derneğin hesap işlerini ve çalışmalarını denetleyerek bir yılı geçmeyen aralıklarla sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula bir raporla bildirir. Denetleme Kurulu, Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapılıp yapılmadığına, hesaplarda usulsüzlük olup olmadığına, defterler ve gelirler ve gelir-gider evrakını karşılaştırmak suretiyle denetlemelerini yapar, gerektiğinde ilgililerden açıklamalarda bulunmalarını ister. Ayrıca bu tüzük kendisine verilen Genel Kurula davet görevini de gereğine göre yapar.

BİLDİRİ YAYINLANMASI

MADDE 30- Dernek Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapamaz ve dağıtamaz. Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayınlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan yayın metninin birer örneğinin, yayının ihbarı amacıyla gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en büyük mülki amirliğine ve Cumhuriyet Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, mahallin en büyük mülki amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına verilemez.

DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

MADDE 31- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler bu tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır, “İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz” Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulca fesih kararı verildiği takdirde, Derneğin mallarının aynı amaçla çalışan başka bir kuruluşa devredilmesine karar verebilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI

MADDE 32- Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya Genel Kurulun, tüzüğün 13. maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur. Bu durumda Derneğin mallarının tasfiyesi hakkında bu tüzüğün ilgili maddesi uygulanır.

DERNEĞİN MAHKEME KARARIYLA FESHİ

MADDE 33- Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır.

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 34- Dernek aşağıda adları, kimlikleri ve adresleri yazılı olan kişiler tarafından kurulmuştur.

1-Mehmet ACAR :T.C.teb’a’sı, Ankara Kız Lisesi Tabiye Öğretmeni halen emeklidir ve İstanbul’dadır.
2-Enise ARAT :T.C.teb’a’sı, Avukat, Karyağdı Sok.2/8, Ankara
3-Nüzhet BERKİN :T.C.teb’a’sı, Ankara Kız Lisesi Fransızca Öğretmeni, halen emeklidir ve İstanbul’dadır.
4-Müjgan CUMBUR :T.C.teb’a ’sı, Milli Kütüphane Genel Müdürü, Turgut Reis Cad. 4/3, Ankara
5-Meliha ÇALIKOĞLU :T.C.teb’a’sı,Yüksek Temyiz Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Raportörü, halen emekli ve İzmir’dedir.
6-Ayhan TİMUTAŞ :T.C.teb’a’sı, Hukuk Fakültesi Amme Hukuku Asistanı, Atatürk Bul.198 Ankara halen İstanbul’dadır.
7-Sabiha EMİL :T.C.teb’a’sı, Ankara Kız Lisesi Kimya Öğretmeni.
8-Akipek Jale GÜROL :T.C.teb’a’sı, Ankara Hukuk Fakültesi Hukuk Prof. Sağlık Sok.30/1, Ankara
9-Afet İNAN :T.C.teb’a’sı, D.T.C.F.Profesörü,Güven Sokak 4/5, Ankara
10-Azime İPEK :T.C.teb’a’sı, Ankara Kız Lisesi İngilizce Öğretmeni, emekli, İstanbul’da.
11-Zeynep KORKMAZ :T.C.teb’a’sı, D.T.C.F Profesörü Rıza Şah Pehlevi Cad. 15/17, Ankara
12-Nimet ÖZGÜÇ :T.C.teb’a’sı, D.T.C.F. Profesörü 14. Sokak No:32 Bahçelievler-Ankara
13-Vedide PARS :T.C.teb’a’sı, vefat etti
14-Sıdıka SALTUK :T.C.teb’a’sı, Ankara Kız Lisesi Tarih Öğretmeni, emekli, Yeşilyurt Sokak 26/8, Ankara
15-Mualla SÜERDEM :T.C.teb’a’sı, D.T.C.F.Öğretim Görevlisi Atatürk Bulvarı no :90, Ankara
16-Meliha AMBARCIOĞLU :T.C.teb’a’sı, D.T.C.F.Profesörü Meydan Sokak no:18/5, Ankara
17-Sevim TEKELİ :T.C.teb’a’sı,D.T.C.F.Profesörü Noktalı Sokak no:12, Ankara
18-Mihrizafer TOLUN :T.C.teb’a’sı, Vefat etti.
19-Hamide TOPÇUOĞLU :T.C.teb’a sı, Ankara Hukuk Fak.Profesörü, Meşrutiyet Cad. 22/14, Ankara
20-Mubahat TÜRKER :T.C.teb’a’sı, D.T.C.F. Profesörü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Aydınlı Apt, Ankara
21-Emel ÜNAL :T.C.teb’a’sı, Avukat

MADDE 35- Dernek Tüzüğü Genel Kurul’a katılan delegelerin üçte iki oyu ile değiştirilir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 36- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 37- Şube’nin Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

ŞUBE ORGANLARI

MADDE 38 – Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir.
a-) Genel Kurul
b-) Yönetim Kurulu
c-) Denetleme Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 39- Şube’nin Olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir Kasım ayında, şubeye kayıtlı üyelerin katılımı ile yapılır. Yeni kurulan şubelerin ilk Genel Kurul toplantısında bu koşul aranmaz. Şube’nin Genel Kurul’u toplantısı Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda yapılır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 40-
a-) Şubelerin Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunu seçer.
b-) Genel Kurul’da şube için bir Başkan seçilir.
c-) Adaylar arasından 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, üç asıl, üç yedek üyeyi Denetleme Kurulu için seçer.
d-) Şube Yönetim Kurulu bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar.
e-) Yasada ve dernek Tüzüğünde Genel Kurul’da yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

ŞUBE ORGANLARI VE ADAY OLMANIN KURAL VE YÖNTEMLERİ

MADDE 41- Şube Yönetimine aday olmak isteyenler Dernek üyesi olmak zorundadır. Kuruluşunu yeni tamamlamış ve sadece birinci olağan Genel Kurulunu yapmış olan şube üyelerinde bu koşul aranmaz. Aday olmak isteyen üye Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunur. Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Oylama sonucu en çok oy alan adaydan ya da listeden başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 42- Şube Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl 5 (beş) yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Görev süresi iki yıldır. Kendi arasından bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer.
Dernek Genel Kurulu tarafından kurulmasına yetki verilen şubeler en geç altı (6) ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere Genel Kurullarını toplarlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını Tüzük, Yönetmelik, Dernek Genel Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Şube Yönetim Kurulu, Tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Genel Kurulu’nun görüşünü alarak, gerektiğinde uyarı, kınama veya çıkarma konusunda karar almak üzere Dernek Yönetim Kuruluna verir.

ŞUBE DENETLEME KURULU

MADDE 43- Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Dernek Denetleme Kurulu’nun işleyiş kuralları, şube denetleme kurulu için de geçerlidir.

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

MADDE 44- Dernek, yasal bildirimlerde bulunmak koşuluyla, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye çağırabilir ya da yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini gönderebilir.

KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI

MADDE 45- Yönetim Kurulu Derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturabilir.

BİLDİRİ YAYIMLANMASI

MADDE 46- Dernek amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayınlar çıkarır. İmza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler. Şubeler bu tür işlemler için Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayını alırlar.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 47- Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

AMBLEM

MADDE 48- Dernek amblemi, Dernek, Şubeleri ve Temsilcilikler tarafından aynen kullanılır.
Amblem değiştirilemez, amaç dışı kullanılamaz ve satılamaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 49- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 50- Derneğe Genel Başkanlık yapmış olanlar görevleri sona erince Derneğin Danışmanı sıfatını alırlar.

MADDE 51- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

  • Ayça Lütfiye Akpek Genel Başkan
  • Gülser ERKOÇ
  • Evrim VURAL
  • Ayhan RUSTAİİ
  • Tuba Evren SÖKMENSÜER
  • Tülay Ünal ÖÇTEN

Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanuna göre hazırlanmıştır.